Algemene voorwaarden | Pivacy policy | Cookieverklaring


Algemene voorwaarden Praktijk voor acupunctuur en voetreflex Jolanda Bankers ’t Zonnehuis Asten 2022
Om de voetreflexmassage- of acupunctuur behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene
voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij ’t Zonnehuis Asten ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.
Afspraken
’t Zonnehuis Asten behandelt alléén op afspraak.
Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
Draag bij een behandeling bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding.
Contra-indicaties
Bij contra-indicaties als zware infecties, koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker na recente operatie is voorzichtigheid geboden.
Wanneer u ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat u een afspraak bij ’t Zonnehuis Asten maakt. Zo nodig zal ik u
verwijzen naar de huisarts als ik dit nodig acht.
Verantwoordelijkheid
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de behandeling verstrekt. Op basis hiervan kan de
behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
Bij ’t Zonnehuis Asten worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan er afgezien worden van een behandeling en wordt u door verwezen naar de
huisarts of specialist.
Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
Hygiëne
Cliënt mag van ’t Zonnehuis Asten verwachten dat hygiëne belangrijk is. ’t Zonnehuis Asten verwacht dat ook van de cliënt.
’t Zonnehuis Asten heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel van geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt.
Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
Annuleren
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd.
Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan
geldende tarief.
Betalingen
Alle behandelingen dienen contant of via de mobiel bankieren te worden voldaan direct na afloop van de behandeling.
Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld
worden voor contanten.
Tarieven
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Aansprakelijkheid
’t Zonnehuis Asten is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of
immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen..
Wanneer u zich laat behandelen bij ’t Zonnehuis Asten, dan is dit geheel op eigen risico.
Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. De wettelijke bewaartermijn voor de dossiers is
20 jaar.
Klachtenregeling
’t Zonnehuis Asten' is via het Quasir en Solopartners aangesloten bij de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Stichting Zorggeschil.
Overig
Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
Voetreflextherapie en acupunctuur zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van uw lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na
de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u ’ t Zonnehuis
Asten niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door ’t Zonnehuis Asten te allen tijde worden gewijzigd.
Behandelovereenkomst
Naam CAM-zorgverlener: Jolanda Bankers-Cooijmans, Siriusstraat 1, 5721XX Asten
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Behandelaar en client komen overeen: De CAM-Therapeut aan de cliënt de benodigde behandeling
of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord.
Beide zijn zich bewust dat:
• Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).
• Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
• CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te
plaatsen.
• De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of
toereikend is.
• De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
• U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
• U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
• U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt. De bewaartermijn voor het dossier is 20 jaar.
• U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden
gebracht.
• U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door
omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de
wkkgz.
• Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
• Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAMTherapeut.
• De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
• Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of via betaalverzoek betaald kan worden.
• U de factuur na de behandeling van uw CAM-Therapeut ontvangt via de mail.
• De therapeut stelt geen diagnoses en heeft geen resultaatverplichting.
Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de
WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor de verwerking van
persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb
opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Geboortedatum
· Telefoonnummer
· e-mailadres
· Naam en telefoonnummer huisarts
· Naam en telefoonnummer van specialist
- Verzekering en polisnummer
· Gezondheidsgegevens
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@zonnehuisasten.nl en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen
met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een
andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar (indien
van toepassing). Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, reflexzonetherapie/acupunctuur
• de kosten van het consult
’t Zonnehuis Asten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Covid-19
Ten aanzien van het beleid Covid-19 gaat u bij ondertekening akkoord dat , indien er een contact onderzoek moet worden opgesteld uw gegevens worden
doorgegeven aan de GGD. Alleen om het contact onderzoek te bevorderen om uw gezondheid te beschermen, voor geen enkele andere reden.